PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013

POIG 1.1.1

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego projekt zakończony

POIG 1.1.2

Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA) projekt zakończony
Inżynieria Internetu przyszłości projekt zakończony
MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności projekt zakończony
Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej projekt zakończony
Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) projekt zakończony
Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca projekt zakończony
Zaawansowanie materiały i technologie ich wytwarzania projekt zakończony

POIG 1.1.3

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCIprojekt zakończony
BROKERZY INNOWACJIprojekt zakończony
GENERACJA PRZYSZŁOŚCI II AGH Racing 4xHYBRID - Innowacyjne technologie napędów hybrydowych w samochodach wyścigowychprojekt zakończony
GENERACJA PRZYSZŁOŚCI II Projekt modeli samolotów RC na zawody organizowane przez Society of Automotive Engineering Aero"projekt zakończony
GENERACJA PRZYSZŁOŚCI II Otwarcie studenckiego laboratorium technik satelitarnych oraz opracowanie modelu satelity na konkurs CANSATprojekt zakończony

POIG 1.2

Application of SIMS and DESI to measure the oxidative stress accompanying morphine administration - POMOST  projekt zakończony
Atomic and molecular level devising of functional nanostructures for magnetic and catalytic applications - AMON - TEAM projekt zakończony
Krakow Interdisciplinary PhD - Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures - MPD projekt zakończony
Modelowanie adaptacyjne niestacjonarnych procesów hutniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji - VENTURES projekt zakończony
Nanokompozytowe materiały osteokonduktywne dla medycyny regeneracyjnej - POMOST projekt zakończony
Neuroprotective action of ketogenic diet in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy - POMOST projekt zakończony
Różnicowanie jakości obsługi w sieciach zorientowanych na przepływy FAN z zachowaniem koncepcji neutralności sieci - VENTURES projekt zakończony
Universality of Non-classical Approaches in Mechatronics from Physics to Smart Structures - WELCOME projekt zakończony

POIG 1.3.1

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mowy, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne projekt zakończony
Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń projekt zakończony
Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne zabudów samochodów dostawczych ukierunkowane na modułowość oraz redukcję masy projekt zakończony
Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno - metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet) projekt zakończony
Mechatroniczne stanowisko testowe typu END LINE przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych, trolejbusów i hybryd projekt zakończony
Mechatroniczny system sterowania diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego projekt zakończony
Mikro - i Nano - systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS - DIAG projekt zakończony
Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych projekt zakończony
Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA projekt zakończony
Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej projekt zakończony
Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obieków hydrotechnicznych oraz inżynierii środowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań projekt zakończony
Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco - smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych projekt zakończony
Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali projekt zakończony
Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych projekt zakończony
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich projekt zakończony
Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń projekt zakończony
Prototyp systemu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi - Rebit projekt zakończony
Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych projekt zakończony
Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza skrawające do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania projekt zakończony
Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych projekt zakończony
Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin elektrycznych projekt zakończony
Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego - REGMAS projekt zakończony
Zaawansowanie technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii projekt zakończony
Zintegrowany system sterowania Produkcją INSTEPRO projekt zakończony

POIG 1.3.2

Interaktywny, interdyscyplinarny system bazodanowy jako narzędzie wspomagające przygotowanie produkcji odlewniczej projekt zakończony
Krajowa i międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku bezzegarowego przetwornika analogowo-cyfrowego z redystrybucją ładunku o zredukowanym stosunku pojemności projekt zakończony
Krajowa i międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku bezzegarowego przetwornika analogowo-cyfrowego z redystrybucją ładunku oraz wbudowaną kompresją sygnału projekt zakończony
Międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku o nazwie Interface for communication between sensing devices and I2C bus projekt zakończony
Międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku o nazwie Method of controlling access of devices to communication medium In distributed networks projekt zakończony
Mikroporowata bioceramika na bazie fosforanów wapnia projekt zakończony
Ochrona patentowa dla wynalazków asynchronicznych przetworników wartości chwilowej oraz wartości średniej sygnału z redystrybucją ładunku projekt zakończony
Ochrona patentowa inteligentnych systemów diagnostycznych elementów urządzeń transportu bliskiego projekt zakończony
Ochrona patentowa zintegrowanego moduł reaktancyjnego dedykowanego do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej projekt zakończony
Przygotowanie zgłoszenia patentowego i objęcie ochroną patentową wynalazku FAMTAR projekt zakończony
Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego projekt zakończony
Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu, rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video projekt zakończony
Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób sterowania wielorezonansowego zasilacza dla wysokosprawnych układów przetwarzania energii projekt zakończony
Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób używania rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w reklamach i punktach informacyjnych projekt zakończony
Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek 'Pomiarowy dzielnik napięcia z autokalibracją' projekt zakończony
Uzyskanie ochrony patentowej za granicą dla wynalazku 'Bateria ogniw paliwowych' opracowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.401300 projekt zakończony
Uzyskanie ochrony w USA dla wynalazku dotyczącego systemu zarządzania regułami projekt zakończony
Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granica na wynalazek - Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w AGH im. St. Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod nr 388558 projekt zakończony
Wsparcie ochrony praw własności wynalazku - skład i sposób wytwarzania silikonowych kompozytów ceramizujących projekt zakończony
Wsparcie uzyskania ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazki dotyczące zintegrowanych elementów indukcyjnych projekt zakończony
Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym

projekt zakończony

POIG 1.5 

DEMONSTRATOR + Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW wyposażona w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru.projekt zakończony
DEMONSTRATOR + Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtników z trudno-kształcalnych stopów aluminium serii 5xxxprojekt zakończony
DEMONSTRATOR + Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych
projekt zakończony
DEMONSTRATOR +Weryfikacja, w skali demonstracyjnej, technologii spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny w piecu szybowym z równoczesną separacją cynkuprojekt zakończony

POIG 2.1

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  projekt zakończony
Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro i nano struktury materiałów projekt zakończony

POIG 2.2

Krajowe Centrum Nanostruktur do Zastosowań w Elektronice Spinowej SPINLAB projekt zakończony
Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków (AutBudNet) projekt zakończony