PBS - Program Badań Stosowanych - program NCBiR

PBS I

Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych. projekt zakończony
Badania odporności elementów nadwozia wykonanych ze stopów magnezu na obciążenia dynamiczne.  
Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.  
Badanie zjawisk w procesie zgrzewania elementów staliwa wysokomanganowego ze stalą węglową poprzez samoutwardzalne przekładki ze stali austenitycznych i półaustenitycznych stosowanych w rozjazdach i krzyżownicach kolejowych. projekt zakończony
Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu. projekt zakończony
Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego. projekt zakończony
Dystrybucja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w optycznych sieciach telekomunikacji. projekt zakończony
Energooszczędna i niskoodpadowa metoda recyklingu złomu metali lekkich oparta o proces konsolidacji plastycznej. projekt zakończony
Innowacyjne szkliwa szklano-krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną.  
Innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej podnoszący efektywność wydobycia oraz bezpieczeństwo pracy w kompleksach ścianowych. projekt zakończony
Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego. projekt zakończony
Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego. projekt zakończony
Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego. projekt zakończony
Opracowanie modelu automatycznej wiertnicy rdzeniowej do pracy w ekstremalnych warunkach, w szczególności w środowisku kosmicznym. projekt zakończony
Opracowanie technologii formowania płytek wieloostrzowych oraz frezów monolitycznych z kompozytów ziarnistych o osnowach z korundu i azotku krzemu. projekt zakończony
Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza. projekt zakończony
Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel. projekt zakończony
Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych. projekt zakończony
Opracowanie zaawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego. projekt zakończony
Opracowanie, wykonanie i badanie modelu organu do mechanicznego urabiania rud miedzi. projekt zakończony
Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli. projekt zakończony
Pomiarowy dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją. projekt zakończony
Powłoki z nadstopów niklu napawane metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych do spalania odpadów. projekt zakończony
Prace studialne nad opracowaniem wieżyczki kotwiącej z układem mechatronicznego sterowania i monitoringu. projekt zakończony
Procesowo-semantyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, metody i narzędzia. projekt zakończony
Projektowanie stanowisk zrobotyzowanych wykorzystujących sterowanie ze sprzężeniem wizyjnym. projekt zakończony
Semiaktywno-pasywny wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania. projekt zakończony
System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej. projekt zakończony
Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska. projekt zakończony
Technologie wytwarzania wałów monolitycznych dla przemysłu energetycznego i maszynowego. projekt zakończony
Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.  
UNISPRING - nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego.
Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy stabilności termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych.  
Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych. projekt zakończony

          PBS II

Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych.  
Modułowa kapsuła ratownicza do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym.  
Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne.  
Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium. projekt zakończony
Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA. projekt zakończony
Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.  
Opracowanie i przemysłowa weryfikacja enrgooszczędnej obróbki termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych gatunków stali oraz innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia bezpośrednio po kuciu na gorąco.  
Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej zjawisko Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów petrofizycznych skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z formacji naftowych Polski.  
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkotonażowych walców o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.  
Prace studialne i badawcze nad opracowaniem zespołu urabiającego nowej generacji z głowicą o złożonej trajektorii ruchu narzędzi dyskowych dla urabiania skał zwięzłych.  
Simulation DB - system zarządzania wiedzą technologiczną dedykowany dla przemysłu odlewniczego.  
Specjalizowany system symulacji procesu wytopu szkła i energooszczędnego sterowania nadrzędnego. projekt zakończony
System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa. projekt zakończony
Wirtualny tłumacz komunikacji migowej.  

                                                            PBS III

Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych.
Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744.
Aktywne zawieszenia wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności.
Nowa metoda otrzymywania płaskich wyrobów walcowanych ze stopów aluminium o polepszonych parametrach wykorzystująca wsad z linii "twin roll casting".
Badania walcowania innowacyjnych profili do krat pomostowych.
Opracowanie innowacyjnej metody koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi w żużlach poprocesowych.
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego.
Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzów w procesie odlewania ciągłego.
Metoda nieinwazyjnego obrazowania rozkładu pierwiastków do badań dzieł sztuki.
Prace studialne nad opracowaniem wąskiego wozu wiercącego do eksploatacji złóż żyłowych.
Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej.
Opracowanie modelu eksperymentalnego systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych.
Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych.
Wysokoobciążone węzły tribologiczne do zastosowań biomedycznych.
Bezszczotkowa wysokomomentowa zakrętarka elektroniczna - Brushless electric touque tool.
Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych.
Prace studialne i badawcze nad wykonaniem zmechanizowanej obudowy nowego typu do pokładów cienkich.
Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego.
Ultra wytrzymałe zmęczeniowo druty Al i Cu dla elektroenergetyki napowietrznej i kolejowej.
Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych.
Badania innowacyjnej metody zalewania pod wysokim ciśnieniem i optymalizacja systemu zalewania wysokociśnieniowego w produkcji odlewów z metali nieżelaznych
Kształtowanie struktury odlewów masywnych z żeliwa sferoidalnego i wermikularnego o większej wytrzymałości na zmęczenie cieplne z zastosowaniem nowatorskiej metody sterowania procesami krystalizacji i stygnięcia
Studium funkcjonalności i warunków pracy innowacyjnych układów zespolonych do zabezpieczania wyrobisk górniczych
Opracowanie nowej generacji hybrydowego kompaktowego kolektora słonecznego z bionicznym absorberem ciepła odpadowego
Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji nakładek stykowych do odbieraków prądu trakcji kolejowej
System do ciągłego monitorowania zużycia przewodów jezdnych oraz parametrów eksploatacyjnych sieci trakcyjnej
Zastosowanie przestrzennej optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych zestawów ceramicznych form w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych