BLUE GAS I

BLUE GAS I - Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych parametrów akwizycji i przetwarzania w celu odwzorowania budowy strukturalnej oraz rozkładu parametrów petrofizycznych i geomechanicznych skał perspektywicznych - GASŁUPSEJSM projekt zakończony
BLUE GAS I - Dobór optymalnej metodyki szacowania zasobów oraz ryzyk poszukiwawczych (geologicznych i komercyjnych) złóż niekonwencjonalnych typu 'shale gas', 'shale oil' oraz 'tight gas' w Polsce oraz opracowanie metodyki dokumentowania złóż niekonwencjonalnych - ŁUPZAS projekt zakończony
BLUE GAS I- Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego na etapie eksploatacji, w tym monitoringu wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych - ZSM projekt zakończony
BLUE GAS I - Metodologia wyznaczania sweet spot'ów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D - MWSSSG projekt zakończony
BLUE GAS I - Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworu dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów - GAZGEOLMOD projekt zakończony
BLUE GAS I - Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi płynów wiertniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego - OPTIDRILLTEC projekt zakończony
BLUE GAS I - Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych - BALTICPROPP projekt zakończony
BLUE GAS - Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków - EKOŁUPKI projekt zakończony
BLUE GAS I - Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych - GASŁUPMIKROS projekt zakończony

BLUE GAS I - Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach - IRES

projekt zakończony
BLUE GAS I - Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych  z uwzgędnieniem aspektów środowiskowych i społecznych - ResDev projekt zakończony

BLUE GAS II

BLUE GAS II - Rozpoznanie, lokalizacja i udostępnianie optymalnych stref występowania niekonwencjonalnych akumulacji węglowodorów typu "shale gas" w Karpatach fliszowych oraz technologiczne aspekty eksploatacji - ShaleCarp

projekt zakończony

BLUE GAS II - Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania - EMPROPprojekt zakończony
BLUE GAS II - Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy uzyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań eksperymentalnych - DIOX4SHELLprojekt zakończony
BLUE GAS II - Analiza uwarunkowań geologicznych i rozpoznanie wystepowania niekonwencjonalnych akumulacji gazu ziemnego w ilastej formacji miocenu autochtonicznego na obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz technologiczne aspekty udostepniania i eksploatacji - ShaleForeprojekt zakończony