Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

 

CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO Projekt CMI realizowany jest przez 5 najlepszych polskich uczelni technicznych. Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, konsorcjantami AGH w Krakowie, Politechniki: Gdańska, Warszawska i Wrocławska, Stowarzyszenia I love math i Cyfrowy Dialog oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.


Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.


Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.


Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

 

Całkowita wartość projektu:

50 239 096,15 zł

 

Kwota dofinansowania:49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE:

42 218 480,45 zł

 

Termin realizacji:

11.12.2018 – 31.12.2023

 

Więcej informacji: https://cmi.edu.pl
https://www.facebook.com/projektcmi/


Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”