Antiferromagnetic proximity effect and development of epitaxial bimetallic antiferromagnets - two routes towards next-generation spintronics.

 

W projekcie zostaną przedstawione dwie ścieżki, które doprowadzą do rozwoju spintroniki antyferromagnetycznej. Pierwsza z nich skupia się na badaniu możliwosci sterowania właściwościami magnetycznymi  warstwy AFM wskutek oddziaływania z inną warstwą AFM (tzw. "proximity effect"). Druga ścieżka koncentruje się na wzroście i badaniu właściwości magnetycznych epitaksjalnych dwumetalicznych warstw AFM. W obu ścieżkach zostanie zaprezentowana możliwość wytworzonych układów w spintronice.

Okres realizacji: 01.03.2018 - 29.02.2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.