Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

 

fundusze europejskie   fundusze europejskie   fundusze europejskie     fundusze europejskie

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz testy walidujące zestawu prototypowych urządzeń do budowy układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych składającego się z innowacyjnych instalacji przeróbczych rozdrabniająco- wzbogacająco-klasyfikujących.

W efekcie realizacji projektu Wnioskodawca pozyska znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej.

Wartość projektu: 9 735 731,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 513 006,25 PLN

Okres realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".