Kompozyty na bazie dwutlenku cyrkonu o ekstremalnie wysokiej odporności na kruche pękanie i korozję hydrotermalną

 

fundusze europejskie   fundusze europejskie   fundusze europejskie     fundusze europejskie

Celem projektu jest opracowanie technologii wyrobów z kompozytów złożonych z osnowy dwutlenku cyrkonu i wtrąceń tlenku glinu o ekstremalnie wysokich, jak na materiał ceramiczny, właściwościach mechanicznych - wytrzymałości na zginanie powyżej 1 GPa, odporności na kruche pękanie powyżej 10 MPam1/2 - oraz o podwyższonej odporności na korozję w warunkach hydrotermalnych. Cel ten zostanie osiągnięty przez odpowiedni dobór składu chemicznego tworzyw, ilości tlenku stabilizującego w roztworze stałym ZrO2 oraz ilości wtrąceń tlenku glinu, oraz przez zastosowanie odpowiedniego procesu technologicznego prowadzących do uzyskania materiałów o zaplanowanym składzie fazowym i mikrostrukturze. Otrzymywanie wyrobów oparte będzie na technologiach opracowanych i rozwijanych uprzednio na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Instytutu Energetyki Oddział Ceramiki CEREL.

Wartość projektu: 4 056 109,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 973 665,44 PLN

Okres realizacji: 01.12.2018 - 30.11.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2018 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".