SAT-GAS Bezinwazyjny system monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu

 

fundusze europejskie   fundusze europejskie   fundusze europejskie     fundusze europejskie

Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego (SAT-GAS), bazującego na analizie danych satelitarnych, do automatycznego monitoringu deformacji terenu na obszarach
górniczych, przez które przebiega sieć gazociągowa.
Efektem działania systemu będą raporty i mapy prezentujące wartości pionowych przemieszczeń terenu i ich dynamikę zmian w czasie. Mapy zostaną uzupełnione o aktualne informacje o
zagospodarowaniu przestrzeni w sąsiedztwie rurociągu pozyskane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz na podstawie analizy satelitarnych obrazów multispektralnych. Dzięki wykorzystaniu
metody DInSAR system będzie monitorował też obiekty obszarowe (typu łąki, pola) pozbawione stabilnych rozpraszaczy.
Główną korzyścią dla użytkownika będzie możliwość uniknięcia awarii gazociągu (i wszystkich związanych z tym kosztów i utrudnień) spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z
osiadań terenu. Nadzorca gazociągu będzie mógł zidentyfikować te fragmenty sieci gazowej, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia ww. uszkodzeń jest najwyższe i podjąć działania
monitorujące (np. zainstalowanie tensometrów, wykonanie dodatkowych pomiarów naziemnych) lub zapobiegawcze (remont danego odcinka). W większości przypadków alert o pionowym
przemieszczeniu będzie generowany wcześniej, niż wystąpią inne sygnały o nieprawidłowościach (np. spadek ciśnienia w rurociągu na skutek rozszczelnienia), które obecnie stanowią podstawę do
podejmowania interwencji. Pozwoli to z wyprzedzeniem reagować na potencjalne zagrożenia.
Informacje dot. pionowych przemieszczeń terenu będą generowane w oparciu o analizę darmowych danych radarowych z satelitów środowiskowych Sentinel-1A/B programu Copernicus. Nowy
system będzie działał w pełni automatycznie i nie będzie wymagał od użytkownika wykonywania obliczeń, definiowania parametrów, czy samodzielnego pobierania danych satelitarnych.
SAT-GAS będzie pierwszym na świecie systemem tego typu dedykowanym dla branży gazowniczej.

Wartość projektu: 1 476 817,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 638 720,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 - 30.04.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.1/2018 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne przedsięwzięcie "INGA".