Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA.

PBS II - Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Instytutu Metalurgii Żelaza

3. Przedsiębiorstwa Technicznego HARDKOP

Celem projektu jest ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz a skład i poziom emisji niebezpiecznych substancji, głównie z grup BTEX i WWA. W ramach projektu opracowana zostanie kompleksowa metodyka badań umożliwiająca ocenę stopnia zregenerowania zużytych mas formierskich pod kątem zanieczyszczenia osnowy kwarcowej związkami organicznymi. Pozyskana zostanie wiedza praktyczna o wpływie dodatku regeneratu do mas formierskich, na skład oraz ilość gazów generowanych podczas zalewania form ciekłym metalem, chłodzenia i  wybijania odlewów. Otrzymane wyniki pozwolą na określenie maksymalnej ilości regeneratu dodawanego do masy formierskiej bez konsekwencji pogarszania się: jakości odlewów, warunków pracy i wpływu na środowisko.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót