Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych.

PBS I - Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Politechniki Lubelskiej - WBiA będącej Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WGGiOŚ

3. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WIMiC

4. Politechniki Lubelskiej - WIŚ

Celem projektu jest otrzymanie i modyfikacja materiału zeolitowego z popiołu lotnego, co zaowocuje powstaniem nowego wysoko selektywnego sorbentu względem substancji ropopochodnych - organo-zeolitu. Proponuje się rozwiązanie ukierunkowane na tanią produkcję i szerokie zastosowanie nowego sorbentu oraz kompleksowe wykorzystanie zużytych sorbentów jako składnika modyfikującego skład mieszanki surowcowej do otrzymania kruszywa lekkiego, a następnie wykorzystanie otrzymanego kruszywa do produkcji betonów o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót