MRPO 8.2 - Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii - BUS OZE

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 8 - Współpraca międzyregionalna, Działania 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy -współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych zakończonych opracowaniem koncepcji wyposażenia BUS OZE oraz zagospodarowania Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. Wypracowany zostanie nowy model współpracy polegający na utworzeniu nowego kanału dla transferu informacji, wiedzy i know how dotyczących teorii i praktyki w zakresie wdrażania i monitorowania efektywności Odnawialnych Źródeł Energii. Dodatkowo uruchomione zostaną działania informacyjno - promocyjne rozpowszechniające informacje o pozytywnych efektach stosowania OZE w gospodarce w celu podniesienia świadomości w tym zakresie.