MRPO 1.1 - Rozbudowa i doposażenie Wydziału Zarządzania AGH w celu poprawy jakości usług edukacyjnych

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 1 - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schematu A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowę pawilonu dydaktycznego Wydziału Zarządzania oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną w celu poprawy jakości kształcenia studentów na kierunkach techniczno-ekonomicznych  oraz poszerzenia oferty dydaktycznej Wydziału.