FUNDUSZE STRUKTURALNE – PERSPEKTYWA 2014-2020

W ramach nowej perspektywy Polska otrzyma z budżetu polityki spójności 82,5 mld euro. Fundusze europejskie będą wdrażane przez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Możliwości pozyskania dofinansowania dla uczelni znajdują się głównie w programach:

·          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),

·          Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER),

·          Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC),

·          regionalne programy operacyjne (w Małopolsce – Małopolski Regionalny Program Operacyjny - MRPO).

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program podzielony jest na 5 osi priorytetowych, przedmiotem zainteresowania uczelni mogą być trzy z nich:

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

 

W ramach I osi PO IR finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Jednostka naukowa może tu wystąpić w roli podwykonawcy. Instytucją ogłaszającą konkursy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR - www.ncbr.gov.pl).

·       Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

ü  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.

Dofinansowanie udzielane jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, albo prace rozwojowe. W roku 2016 planowane są trzy konkursy. W terminie od marca do lipca planuje się nabór wniosków dla MŚP, natomiast w III i IV kwartale planowany jest konkurs dla dużych przedsiębiorstw oraz tych MŚP, które realizują projekty w regionach słabiej rozwiniętych.

ü  Poddziałanie 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej – tzw. „demonstrator”. Planowane są dwa konkursy, pierwszy od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r., drugi w trzecim i czwartym kwartale roku 2016.

·       Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

W ramach tego działania planowane są konkursy do trzech programów sektorowych: INNOCHEM – w terminie od grudnia 2015 do marca 2016, INNOTEXTILE – od połowy marca 2016, zakończenie naboru planowane jest w drugim kwartale 2016 r., INNOSBZ – nabór wniosków planowany jest w drugim i trzecim kwartale 2016 r.

 

W ramach II osi PO IR dla uczelni interesujące będą działania, w których jednostka naukowa może być wykonawcą, np. w poddziałaniu 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP – uczelnia może świadczyć na rzecz MŚP usługi. Nabór wniosków planowany jest od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W IV osi programu zaprojektowane zostały także instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R.

 

·       Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

ü  Poddziałanie 4.1.1 – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Celem poddziałania jest wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Konkursy planowane są w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2016 r. Nabór wniosków prowadzi NCBR.

ü  Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo-badawcze

Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

Konkurs planowany jest na trzeci i czwarty kwartał 2016 r. Instytucja ogłaszająca konkurs – NCBR.

ü  Poddziałanie 4.1.3 – Programy badawcze wirtualnych instytutów.

Poddziałanie ma na celu przezwyciężenie problemów związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz ograniczeń związanych z rozproszeniem najlepszych zespołów badawczych w Polsce. Wsparcie polega na prowadzeniu prac B+R przez Wirtualne Instytuty Badawcze, stanowiące rozproszoną geograficznie jednostkę naukową, grupującą istniejące i nowoutworzone zespoły naukowe w wybranym obszarze badawczym, w którym Polska dysponuje najwyższym potencjałem intelektualnym oraz biznesowym. Konkurs planowany jest w trzecim i czwartym kwartale 2016 r. Instytucja ogłaszająca konkurs – NCBR.

·          Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne.

Instytucja ogłaszająca konkurs – NCBR.

Poddziałanie służy wsparciu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową. Projekty powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Beneficjentem w konkursie jest konsorcjum złożone z nie więcej niż 5 podmiotów: jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum. Konkurs planowany jest w trzecim i czwartym kwartale 2016 r.

·            Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Celem konkursu jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Konkurs ogłoszony został w czerwcu 2015 r., zakończenie naboru wniosków – 31 marca 2016 r. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (www.opi.org.pl).

·          Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze – tryb pozakonkursowy.

W ramach działania wspierana jest realizacja Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) w celu stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.

Instytucja realizująca projekt: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl).

·          Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R – tryb pozakonkursowy, Instytucja pośrednicząca – NCBR.

Celem działania jest zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu. Wsparcie dotyczy projektów naukowych realizowanych przez naukowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach bądź prowadzących badania naukowe związane z potrzebami przedsiębiorstw i wyzwań stojących przed społeczeństwem (np. zdrowie, bezpieczeństwo).

 

PROGRAM  OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skupia się na potrzebie reform w dziedzinach: zatrudnienia, wyłączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Uczelnie mogą starać się o dofinansowanie w ramach osi III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, której celem jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia. Realizacja tego celu odbywa się poprzez cztery cele szczegółowe, które przekładają się na działania.

1.     Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

W ramach działania 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym) możliwa będzie realizacja projektów dotyczących:

·          realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym (tworzenie i realizację nowych kierunków studiów; dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych; tworzenie wysokiej jakości programów stażowych); planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2016 r.;

·          podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe; dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami; dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej; wizyty studyjne u pracodawców); planowany nabór wniosków – marzec 2016 r.;

·          rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi; planowany nabór wniosków – czerwiec oraz wrzesień 2016 r.

 

2.     Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

W ramach działania 3.2 (Studia doktoranckie) możliwe będzie tworzenie i realizowanie:

·          interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

·          międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

·          programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich; nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest w grudniu 2016 r.

 

3.     Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach działania 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) wspierane będą:

·          realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;

·          realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski;

·          włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;

·          procesy uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.

·          uczestnictwo wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2016 r.

 

4.     Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach działania 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) możliwe będą projekty dotyczące:

·          stworzenia centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych,

·          obsługi programów antyplagiatowych,

·          tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych; 

·          wspierania procesów konsolidacji uczelni;

·          podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr w dziedzinie umiejętności informatycznych;

·          podnoszenia kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach; nabór wniosków planowany jest w sierpniu 2016 r.

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Program składa się z czterech osi priorytetowych, z których dla uczelni istotna jest oś II - E-administracja i otwarty rząd.

Istotą wsparcia w ramach drugiej osi będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną

Instytucją ogłaszającą konkursy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl.

 

·            Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych

Celem działania jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatel i przedsiębiorca będą mogli załatwić droga internetową. Jednostka naukowa może uczestniczyć w partnerstwie z uprawnionymi wnioskodawcami, którymi są jednostki administracji rządowej, podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury. Konkurs trwa od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. Kolejny nabór planowany jest czwartym kwartale 2016 r.

·            Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność Informacji sektora publicznego

ü  Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie Informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Dzięki projektom realizowanym w ramach poddziałania 2.3.1 zostaną zdigitalizowane zasoby nauki i zasoby będące w posiadaniu administracji publicznej, celem ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania. Uczelnia może występować z wnioskiem samodzielnie, lub w partnerstwie z jednostkami administracji rządowej, jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, urzędami wojewódzkimi, jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi. Planowane konkursy dla digitalizacji zasobów:

v  nauki - od 30 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r., kolejny nabór planowany jest w trzecim i czwartym kwartale 2016 r.

v  będących w posiadaniu administracji publicznej – od 30 września 2015 r. do 30 grudnia 2015 r., kolejny nabór planowany jest w trzecim i czwartym kwartale 2016 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM

Finansowanie nowego programu pochodzi z dwóch źródeł tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu.

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wiedzy

Priorytet pierwszy ma za zadanie doprowadzenie do wzrostu innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

·          DZIAŁANIE 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Przedsięwzięcia dot. budowy i modernizacji infrastruktury badawczej z wyłączeniem części dydaktycznej, służące przede wszystkim do działalności gospodarczej ale również i niegospodarczej, która  związana jest z powiększaniem zasobów wiedzy, rozwoju współpracy, rozpowszechniania wyników badań na zasadach niedyskryminacji oraz z transferem wiedzy itp. Konkurs planowany jest w II kwartale 2016 r.

·          DZIAŁANIE 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

ü  PODDZIAŁANIE 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy będą mogli swoje projekty realizować samodzielnie, w partnerstwie (np. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, spółek celowych uczelni, IOB) lub zlecać realizację prac B+R w formie usługi. Konkurs – II kw. 2016

ü  PODDZIAŁANIE 1.2.3 Bony na innowacje

Wsparcie w ramach bonów przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usługi spośród zamkniętego katalogu wykonawców do którego należą m.in. jednostki naukowe

Konkurs – II kwartał 2016 r.

 

Oś priorytetowa 2 Cyfrowa małopolska

·          DZIAŁANIE 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby

ü  PODDZIAŁANIE 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Dofinansowanie skierowane zostanie na projekty polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki. Konkurs – I kwartał 2016

 

Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna- EFRR

Priorytet mający za zadanie stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego potrzeby nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

DZIAŁANIE 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

ü  PODDZIAŁANIE 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej m.in instalacje wykorzystujące energie słoneczną, geotermalną, małe elektrownie wodne, wiatrowe, pompy ciepła. Konkurs - IV kwartał 2016 r.